• AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything! Would you like to discuss Tại sao bạn là người làm chủ số phận mình??

AI thinking ...