Cho phép khách hàng thêm hàng loạt biến thể vào giỏ hàng Woocommerce Bulk Variation Forms